Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Umbrella Corp Consulting is een natuurlijk persoon met maatschappelijke zetel te 2570 DUffel, Wouwendonkstraat 60/7, en is bij de Kruispuntank van Ondernemingen onder nummer 0544.419.428 aangesloten.

DEFINITIES

“Klant”: de natuurlijke persoon of de natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-,bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De rechtspersoon, samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid, alsmede diens vertegenwoordiger en gemachtigde, die met Umbrella Corp Consulting een overeenkomst heeft afgesloten of wenst af te sluiten.

TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn enkel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door Umbrella Corp Consulting.

Deze Algemene Voorwaarden worden door het plaatsen van een bestelling of het beroepen op de diensten verleend door Umbrella Corp Consulting, integraal en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de Klant ongeacht op welke wijze deze kenbaar zijn gemaakt. Deze Algemene Voorwaarden en elke specifieke Overeenkomst maken de volledige en enige Overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke Overeenkomst. Aanvullende en/of afwijkende (algemene) voorwaarden van de Klant binden Umbrella Corp Consulting niet, tenzij

deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door Umbrella Corp Consulting zijn aanvaard. Eventuele aanvullende en/of afwijkende voorwaarden zullen uitsluitend gelden tussen de partijen die deze afwijkende bepalingen schriftelijk zijn overeengekomen.

In geval van tegenstrijdigheid zullen deze algemene voorwaarden primeren op enige andersluidende algemene voorwaarden van de klant, tenzij anders schriftelijk

overeengekomen door een van de bestuurders van Umbrella Corp Consulting . Afspraken die zouden afwijken van één of meer bedingen van deze algemene voorwaarden zullen enkel het beding of de bedingen vervangen waarvan zij afwijken. De overige bedingen blijven onverkort van toepassing.

VOORWERP VAN DIENSTVERLENING

Umbrella Corp Consulting is expert op vlak van adviesverlening, bijstand en opleidingen inzake hulpverlening, rijopleiding en gezondheidszorg en gerelateerde materies. De dienstverlening van Umbrella Corp Consulting kan onder meer betrekking hebben op adviesverlening, bijstand bij onderhandelingen, optreden als lasthebber, detachering van experten bij de klant, opleidingen, trainingen. Deze dienstverlening is niet limitatief en dient in de meest ruime zin van het woord te worden geïnterpreteerd.  Partijen zullen het precieze voorwerp van de dienstverlening van Umbrella Corp Consulting bij aanvang van de werkzaamheden overeenkomen en, indien nodig, bij de verdere uitvoering ervan aanpassen en/of uitbreiden.

VERBINTENISSEN

De verbintenissen van Umbrella Corp Consulting zijn geen resultaatsverbintenissen maar middelenverbintenissen. Alle opdrachten worden naar best vermogen uitgevoerd door Umbrella Corp Consulting. Umbrella Corp Consulting heeft daarbij de mogelijkheid de opdrachten uit te besteden aan medewerkers of derden binnen en buiten het kantoor of organisatie, waarbij onderhavige algemene voorwaarden onverminderd van toepassing blijven. Umbrella Corp Consulting verbindt zich ertoe haar prestaties te leveren binnen een redelijke termijn. Umbrella Corp Consulting is geenszins aansprakelijk voor de overschrijding van termijnen die te wijten is aan de klant, aan derden of overmacht.

Umbrella Corp Consulting neemt passende organisatorische en administratieve maatregelen om te voorkomen dat belangenconflicten inzake adviesverlening tussen haar klanten onderling, de belangen van deze laatsten zouden schaden. De klant dient Umbrella Corp Consulting op de hoogte te brengen van elke informatie in haar bezit waaruit zou blijken dat Umbrella Corp Consulting zich in een conflictsituatie kan bevinden (bij wijze van niet-limitatief voorbeeld: de naam van het bestuur/bedrijf waarvoor een advies wordt gevraagd, dient steeds meegedeeld te worden aan Umbrella Corp Consulting. Dienvolgens, behoudt Umbrella Corp Consulting zich om deontologische redenen het recht voor om een opdracht te weigeren indien belangenconflicten zich kunnen voordoen welke de belangen van haar klanten zou kunnen schaden.

MEDEWERKING VAN DE KLANT

Umbrella Corp Consulting doet er alles aan om aan haar klanten een optimale dienstverlening te verstrekken. Een vlotte interactie en samenwerking tussen Umbrella Corp Consulting en klant is daarbij zeer belangrijk. De klant dient ongevraagd en onmiddellijk alle informatie te verstrekken die met de opdracht verbonden is. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door hem verstrekte gegevens, informatie en stukken. Indien de klant zijn noodzakelijke medewerking niet, niet tijdig of niet conform de afspraken verleent, staat het Umbrella Corp Consulting vrij om voor de klant geen werkzaamheden meer te verrichten en zich geheel aan de zaak te onttrekken. Umbrella Corp Consulting is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze onttrekking zou kunnen voortvloeien.

VERGOEDING - KLACHTEN

Umbrella Corp Consulting rekent haar dienstverlening aan volgens uurtarieven of andere methoden, dewelke in overeenkomst met de klant zijn bepaald. Het tarief wordt mede vastgelegd op basis van de aard, de complexiteit, de inzet en het dringend karakter van de zaak. Dit wordt voorafgaand schriftelijk overeengekomen.

Umbrella Corp Consulting kan aan de klant voor de aanvang van en in de loop van zijn werkzaamheden om één of meerdere voorschotten verzoeken. Na afhandeling van en opdracht zal de klant een eindafrekening ontvangen waarbij de betaalde voorschotten op het totale bedrag in mindering worden gebracht. Dit wordt voorafgaand schriftelijk overeengekomen.

Alle klachten of betwistingen i.v.m. facturen dient de klant deze op straffe van verval van recht binnen de veertien dagen na de datum van de factuur schriftelijk en gemotiveerd te protesteren.

BETALING

Tenzij anders overeengekomen werd, geschieden de betalingen enkel en alleen op rekeningnummer BE83 7340 5208 9615 , zonder korting. Al onze facturen zijn te betalen binnen de 30 dagen na factuurdatum. Facturen zijn steeds ter Uwen laste en indien deze betaald worden door derden dient u deze zelf te verhalen bij de 3de partij.

LAATTIJDIGHEID, NALATIGHEID EN NIET-NAKOMING

Indien een factuur niet betaald wordt tegen de vervaldag van de factuur, heeft Umbrella Corp Consulting – zonder de klant voorafgaand aangetekend in gebreke te moeten stellen – van rechtswege (A) het recht om verwijlintresten aan een intrestvoet van 1,5% per maand aan te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot op de datum van volledige betaling evenals (B) het recht om een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het laattijdig betaalde bedrag aan te rekenen met een minimum van 60 EUR, onverminderd haar recht op de gerechtskosten (inclusief de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding), moest een gerechtelijke invordering volgen.

Tevens heeft Umbrella Corp Consulting in dit geval het recht hetzij om de uitvoering van haar werkzaamheden in alle dossiers met de betrokken klant te schorsen tot op het ogenblik dat alle facturen integraal betaald zijn, hetzij om de globale samenwerking met de klant met onmiddellijke ingang te beëindigen. Umbrella Corp Consulting is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit de schorsing van haar werkzaamheden of de beëindiging van haar overeenkomst met de klant, dit in toepassing van de artikelen 1146 t.e.m. 1155 en artikel 1229 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek.

Eventuele toegekende kortingen vervallen volledig of gedeeltelijk bij niet naleven van de toegekende betalingstermijn.

De partijen verbinden zich ertoe om, overeenkomstig artikel 1725, § 1 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inleiding van enige andere geschillenbeslechtingsprocedure, een bemiddelingsprocedure met een erkende bemiddelaar in te leiden.

DIGITALE FACTUREN

Onze digitale facturen kunnen beschouwd worden als originele factuur en hebben dezelfde rechtsgeldigheid. De facturen kunnen schriftelijk tot binnen de 30 dagen na factuurdatum geprotesteerd worden.

AANSPRAKELIJKHEID

De klant verstrekt aan Umbrella Corp Consulting, zowel bij de aanvang van de overeenkomst als tijdens de duur ervan, desgevallend op verzoek van Umbrella Corp Consulting, stipt alle informatie die vereist is om de optimale uitvoering van haar dienstverlening mogelijk te maken. Umbrella Corp Consulting is niet aansprakelijk voor schade die zou voortvloeien uit onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de klant.

Umbrella Corp Consulting is enkel aansprakelijk voor zover een zware fout of nalatigheid in haar hoofde kan worden aangetoond. Een eventuele aansprakelijkheid in hoofde van Umbrella Corp Consulting en/of haar onderaannemers en aangestelden, zowel contractueel als buitencontractueel, wordt altijd beperkt in hoofdsom, kosten en intresten tot het bedrag excl. BTW dat werd aangerekend in het dossier waarin de aansprakelijkheid wordt weerhouden, en bij gebreke aan dergelijk dossier tot maximaal € 7.500 per schadegeval.

Umbrella Corp Consulting kan onder geen enkel beding aansprakelijk gesteld worden voor indirecte schade, gevolgschade, gebruiksderving of winstderving geleden door de klant of door derden.

Niettegenstaande Umbrella Corp Consulting redelijke inspanningen levert om haar e-mails en bijlagen te vrijwaren van virussen of andere defecten die computers of een IT systeem kunnen affecteren, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat gepaste maatregelen bestaan teneinde de computers en het IT systeem van de klant tegen dergelijke virussen of defecten te beschermen. Umbrella Corp Consulting aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies of schade die het gevolg is van het ontvangen of gebruiken van elektronische communicatie afkomstig van Umbrella Corp Consulting.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

Umbrella Corp Consulting behoudt zich de eigendom van de goederen voor tot de volledige betaling van de prijs. Het risico gaat evenwel reeds over vanaf de levering.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Het is de klant niet toegestaan om de door Umbrella Corp Consulting gemaakte adviezen, nota’s, opinies, contracten, documenten, plannen, tekeningen, specificaties, rapporten, analyses, ontwerpen, methodieken, computerprogramma’s, kunstwerken, cursussen, presentaties, foto- en beeldmateriaal, dragers met gegevens of andere informatie of enig ander element dat nodig is voor de dienstverlening aan de klant en alle andere intellectuele werkzaamheden ongeacht in welke vorm, zonder haar voorafgaandelijke schriftelijke toestemming, zelf of met behulp van derden te verveelvoudigen, openbaar te maken of op welke wijze ook te gebruiken, andere dan in het kader van de aan Umbrella Corp Consulting toegekende opdracht.

OVERMACHT

Gebeurtenissen van overmacht zullen Umbrella Corp Consulting, voor zolang die gebeurtenis duurt, ontslaan van haar verplichtingen onder deze Algemene Voorwaarden, op voorwaarde dat Umbrella Corp Consulting de Klant schriftelijk op de hoogte brengt en de overmacht beschrijft, en de uitvoering van de betreffende verplichtingen onmiddellijk verderzet wanneer en voor zover de gebeurtenis van overmacht verdwenen is. De Klant zal geen recht hebben om schadevergoeding te vorderen voor het niet-nakomen door Umbrella Corp Consulting van één van haar contractuele verplichtingen ten gevolge van een gebeurtenis van overmacht.

WIJZIGING

Umbrella Corp Consulting behoudt zich het recht voor om onderhavige algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

BEVOEGDE RECHTBANKEN

Op alles wat niet expliciet geregeld is in deze overeenkomst is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot het afsluiten, de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van deze overeenkomst en van de overeenkomsten daaruit afgeleid, zal tot de uitsluitende bevoegdheid behoren van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, ressorterende onder het rechtsgebied alwaar de maatschappelijke zetel van Umbrella Corp Consulting gelegen is.

VARIA

Van deze algemene voorwaarden kan enkel schriftelijk en uitdrukkelijk – niet stilzwijgend – worden afgeweken.